εξοπλισμός

νέα
μηχανήματα
πρωτοποριακής
τεχνολογίας

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DIANOVA

Με ένα μηχάνημα έξυπνο, υψηλών προδιαγραφών, με πρακτικό λειτουργικό σύστημα αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστο  με πολύπλευρες χρήσεις και εφαρμογές  δίνεται η δυνατότητα για διενέργεια κλασικής αιμοκάθαρσης και όλων των παραλλαγών της (αιμοδιήθηση, απομονωμένη υπερδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση, online αιμοδιαδιήθηση, αιμοπροσρόφηση).

  • Online kt/v και Urea clearance παρακολούθηση: επιβεβαιώνει σε πραγματικό χρόνο ότι η «συνταγογραφούμενη» δόση αιμοκάθαρσης  προσφέρεται στον ασθενή.  Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον θεράποντα νεφρολόγο να κάνει έγκαιρα τις αλλαγές στη συνταγή αιμοκάθαρσης προς όφελος του ασθενή. 
  • Παρακολούθηση Αρτηριακής Πίεσης: αυτοματοποιημένος, μη επεμβατικός τρόπος παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης με φιλικά γραφικά.
  • Blood Volume Monitoring (BVM): παρακολούθηση της πορείας της υπερδιήθησης (απώλειας υγρών) κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης εκτιμώντας σε πραγματικό χρόνο τις διακυμάνσεις του όγκου αίματος.  Πρακτικά δίνεται η δυνατότητα να «προγραμματισθεί» η αφυδάτωση του ασθενούς ώστε να περιορισθεί η πιθανότητα εμφάνισης υποτασικού επεισοδίου και να βελτιωθεί η ποιότητα  ζωής των  ασθενών.  
  • Blood Temperature Monitoring: παρακολούθηση θερμοκρασίας σώματος για τον έλεγχο αιμοδυναμικής σταθερότητας του ασθενούς, υπολογισμό επανακυκλοφορίας AVF.

Σύνδεση του λογισμικού του μηχανήματος με το λογισμικό της μονάδας για καλύτερη παρακολούθηση των δεδομένων των στοιχείων αιμοκάθαρσης του ασθενούς.

Σύστημα επεξεργασίας νερού διπλής αντίστροφης ώσμωσης

Το σύστημα επεξεργασίας νερού της MXA Polyxenia Renal  είναι σχεδίασης double pass on line ( διπλής αντίστροφης ώσμωσης ), δίχως παρουσία δεξαμενών στο παραγόμενο νερό, εξαλείφοντας την πιθανότητα ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου. Η σχεδίαση του είναι τέτοια ώστε να παρέχει 100% εφεδρία σε όλα τα στάδια της επεξεργασία νερού ( από την τροφοδοσία του νερού δικτύου πόλεως μέχρι το νερό που τροφοδοτεί τις συσκευές αιμοκάθαρσης) .

Η σχεδίαση του επι μέρους εξοπλισμού είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας  ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010.

Το τελικό προϊόν που τροφοδοτεί τις συσκευές αιμοκάθαρσης είναι υψηλής καθαρότητας απιονισμένο νερό  (προϊόν από 2 στάδια αφαλάτωσης με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης) υπερακαλύπτοντας τις αυξημένες απαιτήσεις της μεθόδου on line  αιμοδιήθησης που εφαρμόζουν τα σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Το σύστημα επεξεργασίας νερού είναι σχεδιασμένο να παράγει νερό για την τροφοδοσία των συσκευών αιμοκάθαρσης σύμφωνα με τα ισχύοντα standards A.A.M.I και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιϊας και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο CE Med,  ως ορίζεται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό βάσει του Παραρτήματος V της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

Bioimpedance-Bιοεμπέδηση (ΒΙΑ)

Bioimpedance-Bιοεμπέδηση (ΒΙΑ)

H σύσταση του ανθρωπίνου σώματος θεωρείται χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Η αναγνώριση αλλαγών στη θρέψη και την ενυδάτωση ασθενών είναι χρήσιμη στη νεφρολογία και ιδιαίτερα στη χρόνια νεφρική νόσο όπου η υποθρεψία και η υπερυδάτωση είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Παράλληλα, η χρήση «παραδοσιακών» διαγνωστικών δοκιμασιών βασισμένες στην κλινική εξέταση και στις βιοχημικές εξετάσεις οδηγεί πολλές φορές σε ανακριβή αποτελέσματα.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σήμερα για τον υπολογισμό της σύστασης του σώματος: η ισοτοπική εκτίμηση, η ανθρωπομετρία, η εκτίμηση πυκνότητας του σώματος, η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA), η χρήση μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας και η βιοεμπέδηση (bioimpedance, BIA).

H BIA θεωρείται η πιο διαδεδομένη μέθοδος σήμερα στον υπολογισμό της σύστασης του σώματος εξαιτίας της ασφάλειας της, της εξαιρετικής της ακρίβειας, του χαμηλού κόστους της, και της ευκολίας της χρήσης της.   Πρόκειται για μία μέτρηση εύκολη, μη επεμβατική, η οποία δε διαρκεί περισσότερο από 2 λεπτά.

Η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (το διανυσματικό άθροισμα αντίστασης και αντίδρασης). Αν και η χρήση μίας συχνότητας για την BIA (50kHz) υπήρξε η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέχρι σήμερα, η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων BIA έχει προκύψει ως μια μέθοδος με πιο ανεπτυγμένες και πολύπλοκες θεωρητικές βάσεις. Ο σκοπός αυτής της δεύτερης μεθόδου είναι η εκτίμηση του συνολικού νερού του σώματος με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς και η κατανομή του εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια.

Υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία με τη χρήση της BIA σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση. Οι παράμετροι που υπολογίζονται με αυτήν τη μέθοδο στους παραπάνω ασθενείς είναι πολύ χρήσιμες για την παρακολούθηση της άλιπης μάζας τους, του σωματικού τους λίπους και της κατάστασης ενυδάτωσης τους. Η μέθοδος αυτή προσφέρει στους ασθενείς με ΧΝΝ τον υπολογισμό της γωνίας φάσης (phase angle), η προγνωστική αξία της οποίας είναι σημαντική για την κλινική πορεία των ασθενών αυτών όπως και άλλων με χρόνια νοσήματα.

Την παραπάνω τεχνογνωσία διαθέτει η μονάδα μας.  Με την ΒΙΑ παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την κατάσταση ενυδάτωσης του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο, την κατανομή του ύδατος ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια, την αναλογία εξωκυτταρίου νερού σε σχέση με το συνολικό νερό του σώματος, και το ιστορικό της ενυδατικής κατάστασης του σώματος του ασθενούς. Μπορούμε με αυτόν τρόπο να  δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (προσδιορισμός ξηρού βάρους, περίσσεια ύδατος, κα). Παράλληλα οι ασθενείς αυτοί μπορούν να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την διατροφική τους υποστήριξη. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να καταστούν χρήσιμες και σε κάθε ασθενή που εξέρχεται από νοσοκομείο, ιδιαίτερα μετά από μακρά νοσηλεία.

Η ΒΙΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοκάθαρση καθώς και για τον έλεγχο του οιδήματος στο χέρι της fistula. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ξαπλωμένους, καθιστούς και ορθίους καθώς και σε ασθενείς με ακρωτηριασμένα μέλη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται με την ΒΙΑ περιλαμβάνουν: την συνολική ποσότητα νερού του σώματος και την κατανομή του ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια, την ποσότητα πρωτεινών, αλάτων και λίπους, τη μυική μάζα και πως αυτή κατανέμεται στον οργανισμό. Τέλος παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την κυτταρική μάζα του σώματος, το οστικό περιεχόμενο, τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, την περιφέρεια μυών του βραχίονα, κα.

Μετά από την πλειάδα πληροφοριών που αναφέραμε, η ΒΙΑ  ίσως πάνω από όλα, με την χρήση πολλαπλών συχνοτήτων και όχι μόνο μίας, δίνει στο θεράποντα ιατρό τον υπολογισμό της γωνίας φάσης (phase angle). Πληροφορία πολύ σημαντική για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αφού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο πρόγνωσης της κλινικής τους πορείας. Έχει επομένως εφαρμογές τόσο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν έχουν καταλήξει στην αιμοκάθαρση ή την περιτοναική κάθαρση, όσο και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες φλεγμονές και λοιμώξεις, αρτηριακή υπέρταση, νεοπλασίες και νευρολογικές παθήσεις καθώς και σε αθλητές.

Γίνεται φανερό ότι στην μονάδα μας , η παροχή των υπηρεσιών μας εμπλουτίζεται με τα πιο σύγχρονα μέσα που βοηθούν τον ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση και ταυτόχρονα έχει αυξημένη συνοσηρότητα. . Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε το θεράποντα ιατρό ενός χρόνιου ασθενή (διαβητικού, καρδιοπαθούς, ρευματολογικού, κα) να παρακολουθήσει καλύτερα την κλινική πορεία του αρρώστου του και να παρέμβει όταν κάτι τέτοιο κριθεί από τον ίδιο απαραίτητο.

 

κέντρο
αιμοκάθαρσης
στην Ανατολική Αττική

  • Εύκολη πρόσβαση

  • Υπόγειο PARKING  13 θέσεων

  • Άρτια λειτουργία της μονάδας με ελαχιστοποίηση των διαδρομών και η άριστη σχέση μεταξύ των επιμέρους χώρων της.

  • Η δημιουργία ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος για την άνετη πολύωρη παραμονή των ασθενών και των συνοδών .

  • Η σαφής οριοθέτηση των χώρων θεραπείας από τους υπόλοιπους χώρους της μονάδας και η διασφάλιση κατά το δυνατόν ενός αισθήματος ιδιωτικότητας στους ασθενείς.

  • Διαμόρφωση των χώρων με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαμερισματοποίηση των εργασιών και να εξασφαλίζεται όπου είναι επιθυμητό η απομόνωση για τον περιορισμό διασποράς λοιμώξεων.

Mονάδα Αιμοκάθαρσης
στο Κορωπί

H Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Polyξenia Renal  υποδέχεται και  φροντίζει ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση.  Η προνομιακή της θέση επί της κεντρικής οδού του Κορωπίου, σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το Δημαρχείο του Δήμου Κρωπίας, πολύ κοντά στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη θάλασσα,  της δίνει τη δυνατότητα να στηρίζει τον πληθυσμό που έχει ανάγκη νεφρολογικής φροντίδας  στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Αττικής.

Σε ένα χώρο φιλόξενο, «φωτεινό», λειτουργικό από τη μία,  πρωτότυπο, καινοτόμο, και «οικογενειακό» από την άλλη, το έμπειρο και ταυτόχρονα «φρέσκο» ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν  προσφέρει απλά υπηρεσίες αιμοκάθαρσης αλλά  βοηθάει τους ασθενείς «να ζουν φυσιολογικά» με τη νεφρική νόσο.

Όλοι οι συντελεστές, το προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό δραστηριοποιούνται στο χώρο της αιμοκάθαρσης επί σειρά ετών και με την εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτηθεί προσφέρουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, πρωτότυπα υλικά και μέσα αρίστης ποιότητας, με καινοτόμους μεθόδους λειτουργίας, βοήθεια των ασθενών 24ώρες το 24ώρο αλλά και ενεργό συμμετοχή των ιδίων στην θεραπευτική διαδικασία,  έννοιες όπως ασφάλεια, διαρκής ενημέρωση, χρήσιμα εργαλεία,  ολοκληρωμένη θεραπεία και ποιότητα ζωής  έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Κέντρο της προσοχής όλης της επαγγελματικής ομάδας φροντίδας είναι ο άνθρωπος.

Θέσεις Αιμοκάθαρσης

Εξασφάλιση ιδιωτικότητας

Βάρδιες Λειτουργίας

Πρωτοποριακή χρήση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης με Βιταμίνη C

Αιμοκάθαρση σε εξειδικευμένο κέντρο

Η αιμοκάθαρση στη Μονάδα

Νεφρολόγοι-Νοσηλευτές/τριες Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Νεφρολόγοι-Νοσηλευτές/τριες  Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Βασικοί πυλώνες της φροντίδας των ασθενών σε μία μονάδα αιμοκάθαρσης είναι οι Νεφρολόγοι και οι Νοσηλευτές/τριες.  Συγκροτούν μαζί τον πυρήνα της ομάδας φροντίδας των ασθενών στη μονάδα και πολλές φορές εκτός αυτής. Νεφρολόγοι: Φροντίδα ασθενών στο Κέντρο αιμοκάθαρσης Τι είναι ο νεφρολόγος; O  νεφρολόγος είναι ο ιατρός που ειδικεύεται στη μελέτη των νεφρών και των ασθενειών και καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν...

Διαβάστε Περισσότερα

Mονάδα Αιμοκάθαρσης στην Ανατολική Αττική

Mονάδα Αιμοκάθαρσης στην Ανατολική Αττική Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα διαχρονικά ήταν οι επιδημίες.  Τα τελευταία 100 ζήσαμε αρκετές θανατηφόρες επιδημίες: Το 1918 η ισπανική γρίπη η οποία προσέβαλε 500 εκατομμύρια ανθρώπους και έχασαν τη ζωή τους 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το 1968 η γρίπη του Χόνγκ Κόνγκ κατά την οποία έχασαν την ζωή τους 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Από το 1981 έως σήμερα έχουμε το HIV/AIDS. Οι πρώτες περιπτώσεις του HIV/AIDS...

Διαβάστε Περισσότερα

H φροντίδα της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula, AVF)

H φροντίδα της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula, AVF) Τι είναι η AVF; Η AVF  είναι ένας τύπος αγγειακής προσπέλασης, ο πιο συνηθισμένος, απαραίτητος για τη διαδικασία της  αιμοκάθαρσης. Πρόκειται για μία σύνδεση μεταξύ μιας αρτηρίας και μιας φλέβας σε κάποιο σημείο του χεριού συνήθως, που δημιουργεί μια έτοιμη πηγή με ταχεία ροή αίματος. Βρίσκεται κάτω από το δέρμα και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης για πρόσβαση στην κυκλοφορία του αίματος. Οι AVF...

Διαβάστε Περισσότερα

H Θεραπεία μου είναι επαρκής;

H Θεραπεία μου είναι επαρκής? Κάνω σωστή αιμοκάθαρση?   Τα υγιή νεφρά λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Όταν τα νεφρά σταματούν να λειτουργούν, η αιμοκάθαρση κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά κάνει μόνο ένα μέρος της. Είναι δυνατόν να ζήσετε για πολλά έτη μία ήρεμη  ζωή κάνοντας όμως σωστή και επαρκήςι αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα. Στο κέντρο μας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διαθέτουμε  είμαστε σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Προετοιμασία για αιμοκάθαρση

Τι είναι η αιμοκάθαρση;

Τι είναι η αιμοκάθαρση ; Τι είναι η αιμοκάθαρση; Η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία που απομακρύνει τα «απόβλητα του οργανισμού» (γνωστά και ως ουραιμικές τοξίνες ) και το περίσσεμα  υγρών  από τον οργανισμό όταν τα νεφρά δεν μπορούν να το κάνουν.  Όποιος έχει Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) , θα χρειαστεί αιμοκάθαρση; Στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ, δεν χρειάζεται αιμοκάθαρση....

Διαβάστε Περισσότερα

Προετοιμασία για αιμοκάθαρση

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Είναι καλό να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα «προετοιμασίας» όταν είναι ώρα για αιμοκάθαρση, είτε είναι η πρώτη σας ημέρα θεραπείας είτε η 50ή σας. Έχουμε βρει 10 τρόπους για να σας βοηθήσουμε να προετοιμάζεστε και να διατηρήσετε την ποιότητα ζωής σας κατά την αιμοκάθαρση.  Άλλα εργαλεία σας ταιριάζουν περισσότερο και...

Διαβάστε Περισσότερα

Λίγα λόγια για την Αιμοκάθαρση

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Ιωάννης Γ. Γριβέας, MD,PhD Νεφρολόγος   Πως γίνεται; Η αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) με τεχνητό νεφρό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού φίλτρου, μέσω του οποίου γίνεται ο καθαρισμός του αίματος από τα συσσωρευθέντα άχρηστα προιόντα του μεταβολισμού. Τα άχρηστα αυτά προιόντα και οι τοξίνες διηθούνται μέσω μίας ημιδιαπερατής...

Διαβάστε Περισσότερα

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Ανακαλύπτοντας ότι θα χρειαστείτε μια σωτήρια θεραπεία, όπως η αιμοκάθαρση μπορεί να είναι σοκαριστικό στην αρχή. Είναι φυσικό να είστε λίγο νευρικοί ή και ανήσυχοι. Η πρώτη ημέρα της αιμοκάθαρσης, θα σημαίνει για εσάς ότι θα μεταβείτε σε ένα νέο μέρος για αρκετές ώρες, θα συναντήσετε τη νέα ομάδα υγειονομικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Tα Συναισθήματά μας και η Xρόνια Νεφρική Νόσος

Tα Συναισθήματά μας και η Xρόνια Νεφρική Νόσος (XNN) Ιωάννης Γ. Γριβέας, MD, PhD Όταν οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα για τη ΧΝΝ, θέλουν ανακούφιση από τη σωματική ανησυχία που η νόσος τους προκαλεί. Η φροντίδα της ψυχικής  υγείας είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα της σωματικής.  Η αναγνώριση συναισθημάτων που είναι κοινά σε άλλους ασθενείς με ΧΝΝ μπορεί...

Διαβάστε Περισσότερα
{

βοηθήστε τον εαυτό σας, ενημερωθείτε και αποκτήστε όλες τις γνώσεις γύρω από την λειτουργία των νεφρών!

Οδυσ. Ανδρούτσου 8

(είσοδος Polyxenia-renal)

Βασ. Κωνσταντίνου 61

Εγγραφή στο newsletter

13 + 9 =